Tuesday, 25 October 2011

Dokumen Standard Prestasi (DSP)

 
PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN I (TILAWAH)
BAND
STANDARD PRESTASI
DISKRIPTOR
EVIDEN
INSTRUMEN
BAND
1
Tahu bacaan al-Quran

B1D1E1


Huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas


Huruf hijaiyah tunggal dan bunyi yang sama
Pemerhatian
Tasmik
Ujian lisan
Ujian bertulis
BAND
2
Tahu dan faham  bacaan al-Quran

B2D2E1

B2D2E2Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad

Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan madBoleh membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad dan tanda bacaan mad

Boleh membaca kalimah yang mengandungi tanda  dan bacaan mad


Pemerhatian
Tasmik
Ujian lisan
soaljawab
BAND
3
Tahu dan faham dan boleh membaca           al-Quran

B3D1E1B3D2E1


Boleh membaca kalimah potongan ayat-ayat pendek dengan betul


Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam al-QuranBoleh membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek,tanwin,nun dan mim sakinah,qalqalah dan huruf sakinah

Boleh membaca potongan ayat-ayat yang mengandungi bacaan panjang dan pendek,tanwin,nun dan mim sakinah,qalqalah dan huruf sakinah dengan betul
Pemerhatian
Tasmik
Ujian lisan/bertulis
soaljawab
Talaqi musyafahah
BAND
4
Tahu dan faham dan boleh membaca           al-Quran dengan bertajwid

B4D1E1


Membaca potongan ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan makhraj yang betul dan fasih

Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan wakaf,tanda bacaan panjang,nun dan mim syaddah,alif lam qamariah,alif lam syamsiah dan huruf-huruf tasydidPemerhatian
Tasmik
Ujian lisan/bertulis
soaljawab
Talaqi musyafahahBAND
5
Tahu dan faham  membaca al-Quran mengikut makhraj yang betul,fasih  dan bertajwid dengan beradab

B5D1E1
Boleh /mampu membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek dengan betul,fasih dan bertajwid
Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu,bacaan panjang 6 harakat pada tanda melintang bersyaddah,wakaf dan wakaf pada kalimah tertentu (muqato’ah) dengan betul,fasih dan bertajwid

Pemerhatian
Tasmik
Ujian lisan/bertulis
soaljawab
Talaqi musyafahah
BAND
6
Tahu dan faham  membaca al-Quran mengikut makhraj yang betul,fasih  dan bertajwid serta menjaga adab dan layak menjadi naqib dan boleh dicontohi.

B6D1E1

Membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek mengikut makhraj yang betul fasih dan bertajwid serta menjaga adab membaca al-Quran dan layak menjadi naqib.
Membaca potongan ayat al-Quran dengan makhraj dan bertajwid menjaga adab-adab membaca al-quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta membetulkan bacaan rakan
Pemerhatian
Tasmik
Ujian lisan/bertulis
soaljawab
Talaqi musyafahah

0 comments:

Post a Comment