Tuesday, 25 October 2011

Format JSP PBS PI Tahun 2 


FORMAT JADUAL SPESIFIKASI PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2
SEBAGAI RUJUKAN PANEL PENGGUBAL INSTRUMEN PENTAKSIRAN
 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 PEMBINAAN FORMAT JADUAL SPESIFIKASI PENTAKSIRAN (JSP) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
Proses membina Instrumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Islam Tahun 2 adalah berdasarkan kepada beberapa prosedur berikut :
1.     Merujuk  Jadual Spesifikasi Pentaksiran 
Format Jadual Spesifikasi Pentaksiran Pendidikan Islam telah dibina berdasarkan item-item yang memenuhi keperluan pentaksiran matapelajaran Pendidikan Islam Tahun 2. Format yang telah ditetapkan ini, merangkumi kesemua item yang mewakili setiap Band iaitu dari Band 1 hingga Band 6. Berdasarkan kepada Deskriptor dan Evidens yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia, maka kesemua evidens telah disenaraikan dalam format ini. Para penggubal instrumen perlu merujuk kepada setiap evidens dan membentuk kesemua instrumen sebagai respons kepada setiap evidens. Berpandukan kepada Format Jadual Spesifikasi Pentaksiran ini, maka kesemua instrumen dibina dan dibentuk.

2.     Kepentingan Jadual Spesifikasi Pentaksiran (JSP)
Kepentingan Jadual Spesifikasi Pentaksiran (JSP) ini adalah sebagai panduan kepada semua panel penggubal Instrumen pentaksiran untuk matapelajaran Pendidikan Islam. Berbekalkan kepada Jadual Spesifikasi Pentaksiran ini, setiap instrumen yang dibina, akan dapat dibuktikan kesahan dan ketepatan pembinaan setiap item. Ini kerana, format jadual spesifikasi pentaksiran ini didatangkan dengan menyenaraikan kesemua evidens bersama-sama dengan punca kuasa setiap evidens iaitu rujukan kod dari Dokumen Standard Kurikulum. Di samping itu juga, rujukan pembinaan instrumen ini adalah berdasarkan kepada item-item yang berhubung dengan buku teks, juga dinyatakan dengan terperinci berdasarkan muka surat rujukan. Proses pembinaan setiap instrumen ini akan melalui fasa yang sistematik dan berpandu. Semua ahli panel yang terlibat, akan membina kesemua instrumen dengan terancang dan terarah.

3.     Panduan penting kepada setiap penggubal.
v  Setiap penggubal mestilah merujuk kepada Jadual Spesifikasi Pentaksiran yang telah ditetapkan. Setiap penggubal perlu meneliti dan memahami kandungan Dokumen Standard Kurikulum yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.v  Penggubal juga mestilah menggubal instrumen berdasarkan kepada :

Band
Pernyataan Standard
Tajuk / Modul
Tema 1
Bacaan
Tajuk / Modul
Tema 2
Hafazan
Tajuk / Modul
Tema 3
Akidah
Tajuk / Modul
Tema 4
Ibadah
Tajuk / Modul
Tema 5
Sirah
Tajuk / Modul
Tema 6
Adab
Tajuk / Modul
Tema 7
Jawi
Bil. Evidens
Instrumen Yang Digubal
6
B6

5
B5

4
B4

3
B3

2
B2

1
B1
B1D1E1
B1D2E1
B1D3E1
B1D4E1
B1D5E1
B1D6E1
B1D7E1
B1D8E1
B1D9E1
B1D9E2
B1D10E1
B1D10E2
B1D11E1
B1D11E2
B1D11E3
B1D11E4
B1D12E1
B1D12E2
B1D12E3
B1D13E1
B1D13E2
B1D14E1
B1D14E2
B1D15E1
B1D16E1
B1D16E2
B1D17E1
B1D17E2
B1D17E3
B1D17E4
B1D17E5
B1D18E1
B1D19E1
B1D20E1
B1D21E1
B1D22E1
B1D23E1
B1D24E1
B1D24E2
B1D24E3
B1D25E1
41
41
Bil. Deskriptor

Bil. Evidens
Instrumen Yang Digubal

v  Penggubal perlu membina kesemua instrumen berdasarkan bilangan evidens. Kesemua instrumen ini meliputi pentaksiran berdasarkan 7 modul iaitu Bacaan, Hafazan, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab dan Jawi.

v  Setiap instrumen yang dibina mesti merujuk sepenuhnya kepada sumber yang telah dinyatakan dalam format pentaksiran ini iaitu berdasarkan kepada kod Dokumen Standard Kurikulum, Dokumen Standard Prestasi dan juga Buku Teks.

v  Instrumen yang dibina bukan hanya tertumpu kepada Ujian Bertulis sahaja, tetapi ianya juga meliputi :
ü  Ujian Lisan
ü  Talaqi & Musyafahah dan Hafazan
ü  Demonstrasi
ü  Ujian Amali
ü  Kuiz

v  Setiap penggubal perlu membina instrumen mengikut keperluan pentaksiran bagi setiap Band dan memastikan kesesuaian dan ketepatan setiap instrumen yang dibina.

v  Semua instrumen yang dibina adalah berdasarkan font Arial saiz 12 dan font Jawi saiz 22, menggunakan perisian Microsoft Publisher.JSP PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
BAND 1
BIL
EVIDENS
MODUL
INSTRUMEN
SUMBER
TARIKH PELAKSANAAN
1.

B1D1E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun.

Bacaan2.

B1D2E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kauthar.

Bacaan3.

B1D3E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Ma’un.

Bacaan4.

B1D4E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy.

Bacaan5.

B1D5E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun.

Hafazan6.

B1D6E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kauthar.

Hafazan7.

B1D7E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Ma’un.

Hafazan8.

B1D8E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy.

Hafazan9.

B1D9E1
Menyebut pengertian malaikat.

Akidah10.

B1D9E2
Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat.

Akidah11.

B1D10E1
Menyebut pengertian rasul dan nabi.

Akidah12.

B1D10E2
Menyatakan hukum beriman kepada rasul dan nabi.

Akidah13.

B1D11E1
Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.

Akidah14.

B1D11E2
Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT.

Akidah15.

B1D11E3
Menyebut pengertian sifat Qidam Allah SWT

Akidah16.

B1D11E4
Menyatakan hukum beriman kepada sifat Qidam Allah  SWT.

Akidah17.

B1D12E1
Menyebut pengertian Al Rahman dan Al Rahim.

Akidah18.

B1D12E2
Menyebut pengertian Al ‘Afu dan Al Ghafur

Akidah19.

B1D12E3
Menyebut pengertian Al Karim.

Akidah20.

B1D13E1
Menyebut pengertian fardu ain.

Ibadah21.

B1D13E2
Menyebut pengertian fardu kifayah.

Ibadah22.

B1D14E1
Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya.

Ibadah23.

B1D14E2
Menyebut dengan nama-nama solat fardu, waktu dan bilangan rakaatnya.

Ibadah24.

B1D15E1
Menyatakan perlakuan solat.

Ibadah25.

B1D16E1
Membaca lafaz Takbiratul Ihram.

Ibadah26.

B1D16E2
Membaca lafaz niat solat.

Ibadah27.

B1D17E1
Membaca doa iftitah dan surah al fatihah.

Ibadah28.

B1D17E2
Membaca bacaan rukuk, iktidal dan sujud.

Ibadah29.

B1D17E3
Membaca bacaan duduk antara dua sujud dan salam.

Ibadah30.

B1D17E4
Membaca tahiyyat awal.

Ibadah31.

B1D17E5
Membaca tahiyyat akhir.

Ibadah32.

B1D18E1
Menyebut pekerjaan nabi Muhammad SAW semasa kecil mengikut peringkat umur.

Sirah33.

B1D19E1
Menyatakan sejarah perkahwinan nabi dengan Siti Khadijah.

Sirah34.

B1D20E1
Menyebut pengenalan Hajar Aswad.

Sirah35.

B1D21E1
Menyebut adab tidur.*

Adab36.

B1D22E1
Menyebut adab masuk dan keluar rumah.*

Adab37.

B1D23E1
Menyebut adab di sekolah.*

* Menunjukkan pergerakan badan seperti mengangguk dan memberi isyarat adab-adab tersebut.

Adab38.

B1D24E1
Membaca  perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Jawi39.

B1D24E2
Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Jawi40.

B1D24E3
Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Jawi41.

B1D25E1
Mengenal dengan membezakan
perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris.

Jawi0 comments:

Post a Comment