Monday, 17 October 2011

KPD 3026Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
 

KPD 3026
PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2[PANDUAN KERJA KURSUS]


 

ARAHAN


1.                   Kursus KPD 3026 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja.
2.                   Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Pecahan iaitu Pecahan A dan Pecahan B. Jawab kedua-dua pecahan ini.
3.                   Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing..


KATEGORI TUGASAN

PECAHAN TUGASAN
ARAHAN
MARKAH
TARIKH

PECAHAN A :
KERJA KURSUS

  1. Tugasan ini  perlu dibuat secara individu.
2.    Perkara yang mesti ada dalam kerja kursus  ini  terbahagi kepada 4 Bahagian iaitu:

Bahagian I

MIKROPENGAJARAN
·      Mikropengajaran adalah untuk:
ü  mengukuhkan pendekatan pelajar kepada sesuatu pengajaran;
ü  mengenal pasti kemahiran yang perlu diperbaiki;
ü  meningkatkan kefahaman pelajar bagi pelbagai gaya pengajaran yang berkesan;
ü  menerima maklum balas yang berkesan.

·      Pelajar akan mengajar satu pelajaran (pilihan pelajar) selama 5 -10 minit. Oleh kerana masa adalah singkat, alat bantuan visual seperti Powerpoint tidak digalakkan. Walaubagaimanapun, carta, flipchart, papan putih, handouts boleh digunakan.

·      Rakaman boleh dibuat oleh pelajar untuk membantu mereka untuk membuat refleksi.

·      Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap mikropelajaran.

REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN

Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang mikropelajaran mereka:

1.     Apa tema/isu yang muncul dari maklum balas pensyarah dan rakan tentang pengajaran saya?
2.     Apakah kekuatan saya? Bagaimana saya boleh membina dari kekuatan itu?
3.     Apakah yang saya perlu menambahbaikan


    Bahagian II

MAKROPENGAJARAN

·      Pelajar dikehendaki untuk menyampaikan 30 minit sesi makropengajaran.  Topik pengajaran mesti mengikut mata pelajaran opsyen masing-masing, rakaman video mesti dibuat.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN                   

·      Rancangan Pengajaran Harian mesti disediakan untuk makropengajaran tersebut.

·      Dalam Rancangan Pengajaran Harian:
ü  menetapkan hasil pembelajaran (hasil) untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan pemahaman terlebih dahulu.
ü  menetapkan aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran.
Menyatakan:
o    apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan;
o    apa isu-isu / halangan yang dapat diatasi oleh  pendekatan pembelajaran itu;
o    pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan efektif.

ü  menetapkan cara-cara menilai pembelajaran.

·      Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap makropelajaran

REFLEKSI MAKROPENGAJARAN

Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang makropelajaran mereka:
1.     Adakah objektif pengajaran saya dicapai? Bagaimana saya tahu?
2.     Adakah murid saya melibatkan diri secara  produktif /aktif ? Bagaimana saya tahu?
3.     Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya? Mengapa?
4.     Apakah bantuan tambahan, sokongan, dan / atau sumber-sumber lain yang dapat pertingkatkan pelajaran ini lagi?
5.     Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, apakah yang saya akan buat secara berbeza? Mengapa?


Bahagian III

i.        Laporan Kajian Tindakan yang dilaksanakan berdasarkan isu P&P yang dihadapi oleh guru.

a.    Mengenalpasti masalah yang akan dikaji

b.    Mengumpul eviden mengenai masalah yang akan dikaji

c.    Tinjauan awal masalah

d.    Melaksanakan tindakan

e.    Mengumpul data dan analisis data hasil tindakan yang dilaksanakan

f.     Menulis refleksi dan menyiapkam laporan kajian.

Jumlah markah


  10 markah

10 markah

 20 markah

10 markah
10 markah


20 markah80 markah


(Minggu 1)


(Minggu ke 3)

(Minggu ke 5)
(Minggu ke 7)
(Minggu ke 9)
(Minggu ke 11)
FORUM


5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru:

1.  Apakah yang anda faham dengan maksud refleksi pengajaran? Nyatakan kebaikan yang anda boleh dapati dengan melakukan aktiviti refleksi pengajaran selepas setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Huraikan.


2.  Sebagai seorang guru, nyatakan salah satu daripada sepuluh kemahiran mikropengajaran  yang perlu dimiliki oleh seseorang guru agar pengajarannya lebih berkesan. Huraikan.


3.  Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran yang  menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri? 


4.  Berdasarkan pengalaman anda, apakah perbezaan yang terdapat di antara guru yang menjalankan kajian tindakan dengan  guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme?  Bincangkan.


5.  Setiap kajian tindakan yang hendak dijalankan oleh penyelidik, permasalahan atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. Jelaskan maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?.

4 markah

4 markah4 markah
4 markah
4 markah

(Minggu Ke-3)(Minggu Ke-5)
(Minggu Ke-7)

(Minggu-Ke-9)


(Minggu -11)

JUMLAH
100

0 comments:

Post a Comment