Monday, 17 October 2011

KRB 3033NAMA KURSUS
:
PENGANTAR BAHASA MELAYU
(Malay language as a medium )
KOD KURSUS
:
KRB 3033
KREDIT
:
3
JAM KONTAK
:

PRASYARAT
:
Tiada
SEMESTER
:

HASIL PEMBELAJARAN
:
i.                        Menjelaskan  istilah dan konsep asas
       dalam Bahasa Melayu.(K2)
ii.                       Menghuraikan subbidang yang terdapat
       dalam Bahasa Melayu.(A3,CS4)
iii.    Mengaplikasikan  asas Bahasa Melayu
       mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan,
       morfologi, dan sintaksis.(K5,P4)

SINOPSIS

:
Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek-aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah.


(This course nature is to give knowledge and skill towards the student about the aspect that contained in Bahasa Melayu. The aspect were includes about the linguistic and the definition of Malay language, pronunciations and the aspect of meanings. That aspect is the foundation towards the Bahasa Melayu teaching skill that should be known by the students from Primary School Educations Program.)
Jam
KANDUNGAN
:
1)          Pengenalan ilmu lingustik.
3


2)          Psikolingustik.
3


3)          Sebutan.
3


4-5)    Morfologi
3


6-8)       Sintaksis.
3


9)        Makna.
3


10)      Pengajaran kosa kata dan istilah.
3


11)      Peribahasa.
3


12)      Laras bahasa.
3


13)       Wacana
3


14)       Korpus Berkomputer dalam Pengajaran Bahasa
            Melayu (Sekolah Rendah)
3


15-16)  Peperiksaan Akhir Semester
3
PENILAIAN

Kerja kursus                                           60 %
Peperiksaan akhir                                  40 %
RUJUKAN UTAMA

Abdullah Hassan. 1993. Lingustik Am untuk Guru Bahasa
      Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Arbak Othman. 1983. Permulaan Ilmu Lingustik. Kuala Lumpur:
      Sarjana Enterprise.


Lyons, J. 1992. Bahasa dan Lingustik: Suatu Pengenalan. Terj.

      Ramli Salleh dan Toh Kim Hoi. Kuala Lumpur: Dewan  

      Bahasa dan Pustaka.Verhaar, J.W.M. 2001. Asas-asas lingustik umum. Yogyakarta:
      Gadjah Mada University Press.
RUJUKAN TAMBAHAN

Asmah Hj. Omar. 1993. Nahu melayu Mutakhir. Kuala Lumpur:
      Dewan Bahasa dan Pustaka.


Beaugrande. R.A. dan Dressler, W. U. Introduction to text

       Linguistics. London and New York: Longman.Bloomfield, L. 1992. Bahasa. Terj. Alias Mahpol, Kamaruzaman

      Mahaayiddin dan Noor Ein Mohd Noor. Kuala Lumpur:

      Dewan Bahasa dan Pustaka.Darwis Harahap. 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bhasa dan Pustaka.


Elgin, S.A. 1973. What is Linguistics? London: Prentice-Hall.


Lawler, J. dan Dry. H. A. 1998. Using Computer in Lingustics. London and New York: Routledge.

Nik Safiah Karim et.al., 1996. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Palmer, F.R. Semantik. Terj. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

0 comments:

Post a Comment