Monday, 17 October 2011

Teknologi Maklumat


Text Box: Head Department Approval:
Date:
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 

KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSI


Fakulti                                    :          
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Jabatan                      :           Pendidikan Awal Kanak-kanak / Pendidikan Khas
Semester                    :           1
Sesi                             :           2011/2012      
Nama Kursus                        :           Teknologi Maklumat untuk Sekolah Rendah

Kod Kursus               :           KRT 3013

Jam Kredit                 :           3 jam
Pra-Syarat                  :           Tiada


MAKLUMAT PENSYARAH:           
                                                                                                                   
Nama                          :           Dr. Maizatul Hayati Mohamad Yatim (Penyelaras)
E-mel                          :           maizatul@fskik.upsi.ediu.my

No. Telefon                :           05-4505008

No. Bilik                     :           2A-14, Kompleks Malim Sarjana, UPSI


Nama                          :           Roznim Binti Mohamad Rasli (Tutor E-Learning)
E-mel                          :           roznim@fskik.upsi.edu.my

No. Telefon                :           05-4505018

No. Bilik                     :           2A-23, Kompleks Malim Sarjana, UPSI


SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, pemilihan perisian yang sesuai, perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik.

(This course covers topics that are capable to extend computer basic skills among children for example ways to use computer, store and retrieve information, communication, printing and so forth. It is also focuses on the preparation of computer for teaching and learning; choosing appropriate software, extension of basic skills through information technology such as identifying numbers, words, reading skills and mathematical skills.)


HASIL PEMBELAJARAN:

1.    Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.
2.    Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.
3.    Menyatakan dengan  jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru.
4.    Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
5.    Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
6.    Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


RUJUKAN UTAMA:
1. Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.


RUJUKAN TAMBAHAN:

2. Bitter, G. G. & Legacy, J. M. (2008). Using Technology in a Classroom (7th ed.). Boston: Pearson Education.
3. Lengel, J. G. & Lengel, K. M. (2006). Integrating Technology: A Practical Guide. Boston: Allyn & Bacon.
4. Newby, T. J., Stepich, D., Lehman, J., Russell, J. D., & Leftwice, A. T. (2010). Educational Technology for Teaching and Learning (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
5. Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
6. Sharp, V. (2005). Computer Education for Teacher: Integrating Technology into Classroom Teaching (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

KAEDAH PENGAJARAN:
  • Modul pembelajaran kendiri, video, dan perbincangan forum.  
  • Tutorial                                                            


PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI):

                AKTIVITI / KI
KOM
KBPM
PBPM
PSK
PIM
ETIK
KU
Perbincangan isu semasa
Pembinaan blog
Penulisan dan kupasan esei


Penunjuk:

KOM       – Kemahiran Komunikasi
KBPM     – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah
PBPM     – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
PSK        – Kemahiran Kerja Berpasukan
PIM         – Kemahiran Kepimpinan
ETIK       – Kemahiran Etika Profesional
KU          – Kemahiran KeusahawananPENILAIAN PELAJAR :

Kerja Kursus                                                                                                                         60%
Tugasan 1A: Perbincangan Forum                                            10%
Tugasan 1B: Esei                                                                        20%
            Tugasan 1C: Pembangunan Blog                                              30%
            Peperiksaan Akhir                                                                                        40%       
    
Jumlah                                                                                                          100%
Nota:
Pemberian markah adalah berdasarkan kepada sebarang perubahan.


0 comments:

Post a Comment